Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.combiway.pl firmy COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Regulamin działa od dnia 28 października 2016 roku.


§ 1 Postanowienia ogólne

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.combiway.pl.
 

§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie


Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Bilet – bilet elektroniczny upoważniający do organizowanego przez Przewoźnika przejazdu autokarowego na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę; Bilet jest uznawany za fakturę na podstawie art. 2 pkt 31 i pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r., poz. 1485) i przesyłany zgodnie z zasadami przesyłania faktur w formie elektronicznej;
Bilet Ulgowy - Bilet upoważniający do przejazdu ulgowego zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1138 ze zm.) lub innymi właściwymi przepisami, za cenę uwzględniającą odpowiednią ulgę ustawową;
Dane – dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej;
Formularz – formularz umieszczony w Portalu służący do zakupu Biletu;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, stanowiący platformę informacyjną dotyczącą Usługodawcy i innych Przewoźników, dla których Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów i świadczonych przez nich Usług, dostępny pod adresem URL www.combiway.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Przewoźnik – Usługodawca lub inny przewoźnik autokarowy, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w sprzedaży Biletów;
Usługi – usługi sprzedaży online, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną na stronach Portalu;
Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca – COMBIWAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, 31-036, m. Kraków, ul. Halicka, nr 9, Numer KRS: 0000644497, NIP: 6762515823;
Przepisy o ochronie danych osobowych  - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 
Zasady przewozu pasażerów - zasady określają kolejność wykonywania przewozu pasażerów i ich bagażu.
 

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług


Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na sprzedaży online Biletów oraz przesyłaniu Biletów, a także rozpatruje reklamacje dotyczące sprzedaży Biletów.
Proces zakupu online Biletu przez Usługobiorcę składa się z następujących etapów:
a) wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty i godziny podróży oraz, w przypadku zakupu Biletu Ulgowego, wybór odpowiedniej ulgi ustawowej,
b) zaakceptowanie warunków zakupu Biletu przez Usługobiorcę – dokonanie zamówienia Biletu, a także przyjąć do realizacji Zasad ustalonych przez przewoźnika.
c) wybór sposobu płatności za Bilet,
d) potwierdzenie na Portalu realizacji zamówienia przez Usługodawcę,
e) dostarczenie Usługobiorcy pocztą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę oraz Biletu.
Płatności za Bilet można dokonać za pomocą karty płatniczej, ePrzelewu, płatnośc gotówką, czyli kartą we wszystkich sieciach supermarketów „Żabka” i “Freshmarket”, przelewem w dowolnym oddzialie banku i poczty, przelewem przez aplikacje mPay i SkyCash, płatnośc gotówką, czyli kartą przez Moje Rachunki i Kantor Polski, w biurze firmy.
Umowa przewozu pomiędzy Usługobiorcą a Przewoźnikiem zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia realizacji zamówienia przez Usługodawcę (o którym mowa w §3 pkt 2d). Potwierdzenie realizacji zamówienia i Bilet jest dostarczany Usługobiorcy pocztą elektroniczną.
Usługobiorca może uzyskiwać informacje oraz zgłaszać zapytania związane z przesyłaniem Biletu elektronicznie poprzez: pocztę elektroniczną wysyłaną na adres poland@combiway.org, oraz dedykowaną linię telefoniczną udostępnioną przez Usługodawcę pod numerem: 48123337860 na terytorium Polski (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów) oraz +380503637860 z Ukrainy (koszt połączenia wg. stawek lokalnych operatorów).
Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostarczania Usługi z powodu prac konserwacyjnych nad systemem teleinformatycznym Usługodawcy oraz na czas aktualizacji danych na stronie internetowej.
 

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego.


<>Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listem, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: poland@combiway.org.
Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy.
O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem poleconym lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 

§ 5 WARUNKI ZWROTU BILETU


5.1. Płatnik ma prawo odzyskać pieniądze za niewykorzystany dokument podróży.
5.2. Podstawą anulowania dokumentu podróży i zwrotu środków pieniężnych jest skierowane oświadczenie w COMBIWAY Poland SP. z o. o. , zamieszczone na Stronie internetowej.
5.3. W oświadczeniu o zwrot pieniędzy za niewykorzystany dokument podróży należy podać dane osobowe użytkowników osoby, które prowadziło pokrycie kosztów dokumentu podróży.
5.4. W celu uniknięcia ewentualnego oszustwa przy składaniu wniosku Podatnik musi dostarczyć kopię paszportu.
5.5. Odbiór oświadczenia realizowany iest przez Administrację Serwisu od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku.
5.6. Kwota, która ma być zwrócona, jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie przez Przewoźnika, zgodnie z warunkami świadczenia usług przez Przewoźnika.
5.7. Środki pieniężne za niewykorzystany dokument podróży są zwracane w ten sam sposób i na tych samych danych konta, za pomocą których dokonano płatności biletu.
5.8. Oświadczenia rozpatrywane są w ciągu jednego miesiąca.

 

§ 6 Zasady korzystania z treści Portalu


Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron, baz danych oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu nie oznacza nabycia przez Usługobiorców i innych użytkowników Portalu jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na jego stronach. Usługobiorca i inni użytkownicy Portalu mogą korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych ( RODO).
 
 W szczególności, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub we fragmentach, jak również pobieranie lub wtórne wykorzystanie istotnej co do jakości lub ilości części zawartości baz danych umieszczonych na stronach Portalu, w tym używanie jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z Portalu (tzw. „screen scraping”, „web scraping” lub „web Indexing”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do stron Portalu podmiotom naruszającym powyższe zasady korzystania z Portalu.
 
 

 

Błąd

Ок
Skasowanie
Ок